DCI cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tái cơ cấu tài chính cho các công ty gặp khó khăn về tài chính. Chúng tôi phát triển các giải pháp giá trị cao nhất cho khách hàng thông qua hiểu biết tích cực về điều kiện thị trường vốn và các mối quan hệ sâu sắc với tất cả các thành phần chính bao gồm ngân hàng, chủ sở hữu trái phiếu, chủ nợ, nhà tài trợ tài chính và cổ đông, cũng như cố vấn tài chính và pháp lý của họ.

Cách tiếp cận của chúng tôi thúc đẩy nền tảng dịch vụ đầy đủ của DCI bằng cách tích hợp các ngân hàng chuyên nghiệp có kinh nghiệm cao trực tiếp vào các nhóm đối tác của chúng tôi và tiếp cận các kiến thức và năng lực về thị trường vốn nhằm cung cấp những lời khuyên và giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng trong và ngoài nước của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *